Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna budynków

9 lipca 2018r. weszła w życie zmieniona Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EU) 2018/844 – pierwszy z aktów legislacyjnych w ramach tzw. pakietu zimowego.

Transpozycja dyrektywy do prawa krajowego ma nastąpić w przeciągu 20 miesięcy.

Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w UE. Komisja Europejska przyznaje, że w budownictwie drzemie potencjał znacznej i efektywnej kosztowo oszczędności energii.

Sektor chemiczny pozytywnie ocenia wprowadzone w Dyrektywie zmiany – nie tylko dlatego, że bezpośrednio staną się impulsem rozwoju w branży budowlanej, co pośrednio wpłynie korzystnie na popyt na produkty przemysłu chemicznego, ale również ze względu na potencjał zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

Po konsultacjach społecznych przedstawić długoterminową strategię służącą wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i niemieszkaniowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Do 2050 r. należy zapewnić wysoką efektywność energetyczną i dekarbonizację zasobów budowlanych, umożliwiając opłacalne przekształcenie istniejących budynków w budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Państwa członkowskie ustalają plany działania, które mają zawierać określone wymierne wskaźniki postępów w oparciu o orientacyjne cele pośrednie na lata 2030, 2040 i 2050.

Państwa członkowskie UE będą teraz musiały przygotowywać środki polityki krajowej w celu osiągnięcia nowych celów poprzez :

  • bardziej inteligentne budynki – zachęty do wprowadzania systemów automatyzacji i sterowania;
  • wskaźnik gotowości samosterowania, który ma mierzyć zdolność budynku do korzystania z nowych technologii i systemy elektronicznych by dostosowywać się do potrzeb konsumenta, optymalizować swe funkcjonowanie i wchodzić w interakcję z siecią;
  • wdrożenie infrastruktury e-mobilności, np. punkty ładowania samochodów elektrycznych w budynkach*;
  • większe wsparcie finansowe remontów i renowacji poprzez mobilizację finansowania publicznego i prywatnego;
  • walkę z ubóstwem energetycznym i redukcję rachunków za energię w gospodarstwach domowych poprzez renowację i poprawę efektywności energetycznej starszych budynków.

Sytuacja w Polsce:

  • Problem niedostatecznie zaizolowanych budynków może dotyczyć do 70% jednorodzinnych domów mieszkalnych (ok. 3,6 mln);
  • Budynki nieocieplone stanowią więcej niż trzecią część wszystkich zbadanych budynków;
  • Gospodarstwa domowe odpowiadają za 19% krajowego zużycia energii (2012). W budynkach mieszkalnych ogrzewanie pochłania ok. 70% energii końcowej zużywanej przez gospodarstwa domowe.
  • Największe straty ciepła w budynku związane są z przenikaniem ciepła przez przegrody budowlane (ok. 60-70% bilansu).

*) W odniesieniu do nowych budynków niemieszkalnych i budynków niemieszkalnych poddawanych ważniejszym renowacjom, mających więcej niż dziesięć miejsc parkingowych, państwa członkowskie zapewniają instalację co najmniej jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych wraz z infrastrukturą kanałową. Do dnia 1 stycznia 2025 r. państwa członkowskie ustanawiają wymagania dotyczące instalowania minimalnej liczby punktów ładowania we wszystkich budynkach niemieszkalnych, w których jest więcej niż 20 miejsc parkingowych. W odniesieniu do nowych budynków mieszkalnych i budynków mieszkalnych poddawanych ważniejszym renowacjom, mających więcej niż dziesięć miejsc parkingowych, państwa członkowskie zapewniają instalację infrastruktury kanałowej, aby umożliwić zainstalowanie na późniejszym etapie punktów ładowania przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych

fot. Pixabay

Telefon: (+48-22) 828-75-06
Faks: (+48-22) 20-34-378
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa